MÄNGUREEGLID

Kampaania „Suur Auhinnamäng 4“ reeglid

Heaks kiitnud RD Direct Estonia OÜ juhatus 22.10.2018.

„Suur Auhinnamäng 4“ on registreeritud majandustegevuse registris (MTR) nr HKK000202

Korraldaja

1. Kaubandusliku loterii ja meelelahutusliku tarbijamängu „Suur Auhinnamäng 4“ (edaspidi: kampaania) korraldajaks on RD Direct Estonia OÜ (edaspidi:

RD Direct) (äriregistri kood 12898354), kes on rahvusvahelise kirjastaja Reader’s Digest esindaja Eestis.

2. RD Directi kontaktandmed on järgmised:

Registreeritud aadress: Sõpruse pst 145, 13417 Tallinn, Eesti

Kontori aadress: Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn, Eesti

e-posti aadress: info@rddirect.ee

telefoninumber: +372 7303760

veebileht: www.rddirect.ee

Kampaania

3. Kampaania toimub ajavahemikul 01.01.2019 – 06.12.2019 (lõpukuupäev kaasa arvatud) (edaspidi: kampaaniaperiood).

4. Kampaaniaperioodil saadetakse kampaaniadokumendid koos pakutavate toodete (näiteks, kuid mitte ainult: raamatute, muusikakogumike,

kodumajapidamistoodete, ehete, tervisetoodete, tekstiiltoodete) ostupakkumistega postiga ja muude vahendite abil (näiteks ajalehtede ja ajakirjadega).

Kampaaniadokumentide hulka kuuluvad individuaalsed kampaanianumbrid ja tagastusümbrik.

5. Kampaaniaperioodil võib üks isik saada RD Directilt pakkumisi ja kampaaniadokumente mitu korda ning seega ka osaleda kampaanias mitu korda ja mitmete

kampaanianumbritega. Kampaaniadokumentides leiduvate kampaanianumbrite arv võib samuti olla erinev, olenevalt kampaaniadokumentidega saadetud

pakkumisest. Kampaanianumbrite arv võib siiski olla erinev erinevate pakkumiste puhul, kuid mitte erinevate isikute puhul sama pakkumist saades.

6. Kampaanias osalemiseks tuleb täita asjaomased kampaaniadokumendid täpselt neis märgitud juhiste järgi, saates need tagasi tagastusümbrikus posti teel

järgmisel aadressil: RD Direct Estonia OÜ, Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn.

7. Kampaaniadokumentide tagasisaatmisega seotud postikulu tasub kampaanias osaleja, kui kampaaniadokumentides ei ole märgitud teisiti.

8. Niipea kui asjaomased kampaaniadokumendid on saabunud RD Directi, registreeritakse osaleja kampaanianumbrid ja nimi ning ta osaleb auhindade

loosimisel.

9. Kampaania võib jagada kahte ossa: (1) osaleda saavad kõik need, kes saavad kampaaniadokumendid (edaspidi: osalemiseks kõigile) ja (2) osaleda saavad kõik

need, kes saavad kampaaniadokumendid ja ostavad pakutud tooteid (edaspidi: osalemiseks ostjatele). See tähendab, et kampaanias osalemiseks ei ole vaja

pakutud toodet osta. Auhindade valik sõltub aga sellest, kas osaleja on ostnud pakutud toote või mitte.

10. Mõlema kampaania osa kohta kehtivad samad tingimused, kui käesolevates reeglites ei ole ette nähtud teisiti.

Auhinnad

11. Auhinnad, nende arv ja väärtus ning auhinnafond on järgmised:

Osalemiseks kõigile Osalemiseks ostjatele

Tarbijamäng Kaubanduslik loterii

Auhinnafond on 30 000 eurot, Auhinnafond on 15 000 eurot,

kuhu kuulub: kuhu kuulub:

Suur Auhind (x1) 25 000 eurot Eriauhind (x1) 15 000 euro väärtuses

Püsikliendi Auhind (x1) 5 000 eurot

12. Suurele Auhinnale (sealhulgas Püsikliendi Auhinnale) ja Eriauhinnale on eraldatud erinevad kampaanianumbrid.

13. Suurt Auhinda võivad võita kõik, kes esitavad kampaaniaperioodil kampaaniadokumendid. See tähendab, et tagastusümbrikul peab olema postitempel kõige

hilisemalt kampaaniaperioodi viimase päeva kuupäevaga ja see ümbrik peab jõudma RD Directi vähemalt 3 (kolm) tööpäeva enne Suure Auhinna loosimist.

14. Püsikliendi Auhind on auhind, mis makstakse Suure Auhinna võitjale lisaks, kui Suure Auhinna võitja on esitanud oma kampaaniadokumendid asjaomastes

kampaaniadokumentides ette nähtud perioodi jooksul.

15. Eriauhinna võivad võita ainult need isikud, kes on ostnud vähemalt 1 (ühe) pakutud toote, esitades oma tellimuse kampaaniadokumentides ette nähtud viisil

ja tähtajal. Eriauhinna väärtus on 15 000 (viisteist tuhat) eurot. Eriauhind on osaleja valikul üks järgmisest kahest auhinnast, kusjuures osaleja määrab oma

valiku kas kampaaniadokumentides või siis, kui RD Direct osalejaga võidu korral ühendust võtab:

1. 15 000 (viisteist tuhat) eurot sularahas või

2. sõiduauto, mille turuväärtus on 15 000 (viisteist tuhat) eurot või kui sõiduauto turuväärtus on alla 15 000 (viieteistkümne tuhande) euro, siis

sõiduauto koos autokütuse kinkekaardiga sellises väärtuses, et sõiduauto ja kinkekaardi väärtus kokku on 15 000 (viisteist tuhat) eurot (näiteks

sõiduauto turuväärtusega 13 000 eurot ja autokütuse kinkekaart 2 000 euro väärtuses), kusjuures auhinnaks olev sõiduauto ja see, kas auhinnaks

on sõiduauto või sõiduauto koos kütuse kinkekaardiga, on täpsustatud kampaaniadokumentides.

16. Kui osaleja peaks taganema pakutud toote ostulepingust RD Directiga, ei osale ta Eriauhinna loosimisel ja tal ei ole võimalik Eriauhinda võita.

17. Auhinna võitmise võimalus oleneb loosimises osalevate kampaanianumbrite koguarvust. Tõenäosus, et üks number võidab auhinna, on 1 (üks) konkreetse

auhinna loosimises osalevate kampaanianumbrite koguarvule. Tõenäosus, et üks osaleja võidab auhinna, on selle osaleja kampaanianumbrite arv konkreetse

auhinna loosimises osalevate kampaanianumbrite koguarvule.

Võitjad

18. Auhindade võidunumbrid loosib arvuti automaatselt 18.12.2019.

19. Kõiki võitjaid teavitatakse nende võidust tähitud kirjaga, mis saadetakse välja loosimisest järgmisel tööpäeval kampaaniadokumentides märgitud aadressil.

Pange palun tähele, et teavitatakse ainult võitjaid.

20. Võitjad peavad oma auhinna kättesaamiseks RD Directiga ühendust võtma.

21. Auhinna saab kätte ainult võitja isiklikult oma isikut tõendava dokumendi (ID-kaardi, passi, juhiloa) esitamisel või muul viisil kooskõlas Eesti Vabariigi

seadusega.

22. Kui võitja ei tule oma auhinnale järele hiljemalt 20.01.2020 kaotab võitja oma õiguse auhinnale ja see jääb RD Directile.

23. Rahalised auhinnad kantakse võitjate pangakontodele või antakse üle sularahas 3 (kolme) tööpäeva jooksul võitja poolt ühenduse võtmisest ja RD Directi

poolt isiku tuvastamisest, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Mitterahalised auhinnad antakse üle 30 (kolmekümne) päeva jooksul võitja poolt ühenduse

võtmisest ja RD Directi poolt isiku tuvastamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

24. RD Direct tasub kõikide võitjate rahalistelt auhindadelt residendi tulumaksu. Mitterahaliste auhindadega seotud kulude hüvitamise tingimused nähakse

ette asjaomastes kampaaniadokumentides.

25. Auhindade kättesaamisega seotud kulusid (sõidukulud jms) ei hüvitata, kui kampaaniadokumentides ei ole ette nähtud teisti. Mitterahaliste auhindade

hoolduskulusid ei hüvitata. RD Direct ei võta endale mingit vastutust mitterahaliste auhindade kvaliteedi, tehnilise seisundi või sobivuse eest.

E47.RS0419.OF2

1 Hasartmänguseaduse järgi peetakse kõigile osalemiseks mõeldud kampaania osa meelelahutuslikuks tarbijamänguks ja pakutud toote ostjatele mõeldud osa

kaubanduslikuks loteriiks.

Isikuandmete töötlemine

26. Osalejate isikuandmete töötlemisel on vastutavaks töötlejaks RD Direct.

27. Kampaania raames kogub ja töötleb RD Direct järgmisi osaleja isikuandmeid, mille osaleja edastab RD Directile ise: nimi, aadress, telefoninumber, e-posti

aadress. Nende isikuandmete töötlemine on vajalik RD Directi kampaaniate läbiviimiseks, sealhulgas võitjate väljaselgitamiseks ja kontakteerumiseks, nimi

ja aadress ka kampaaniate raames kampaaniadokumentide ja pakkumiste saatmiseks. Osalejatele kampaaniadokumentidega saadetavad pakkumised võivad

sisaldada ka RD Directi partnerite pakkumisi (RD Directi praeguste partnerite nimekirja leiab veebilehelt www.rddirect.ee, kuid nimekirja uuendatakse,

kui partnerid muutuvad). Sobivate pakkumiste valimiseks võib RD Direct töödelda osaleja nime, aadressi, andmeid varasemates kampaaniates osalemise

kohta ning andmeid ostetud toodete kohta, et tuvastada, millised pakkumised võiksid konkreetsele isikule huvi pakkuda. RD Direct võib töödelda

ka võitjate isikut tõendava dokumendi andmeid (isikusamasuse tuvastamiseks ja vanuse kindlakstegemiseks) ja pangakonto andmeid (võidusumma

väljamaksmiseks). Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks osaleja nõusolek, mille osaleja annab saates kampaaniadokumendid

RD Directile tagasi. Osalejal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, võttes RD Directiga ühendust punktis 2 toodud kontaktandmetel. Nõusoleku

tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

28. RD Directil on õigus avaldada võitja nimi RD Directi veebilehel www.rddirect.ee ja üleriigilistes ajalehtedes. Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise

õiguslikuks aluseks RD Directi õigustatud huvi oma kampaania tutvustamiseks ja selle õiguspärasuse näitamiseks. Osalejal on igal ajal õigus esitada

vastuväiteid tema nime avaldamise suhtes, kontakteerudes selleks RD Directiga punktis 2 toodud kontaktandmetel. RD Direct avaldab võitja

pildi ainult võitja eelneval nõusolekul.

29. RD Direct võib töödelda osaleja isikuandmeid ka oma õiguste kaitsmiseks (nt nõuete esitamiseks või enda nõuete eest kaitsmiseks). Samal eesmärgil võib

RD Direct edastada osaleja isikuandmeid ka kolmandatele isikutele (nt õigusnõustajatele ja krediidihaldus- või inkassoteenuse pakkujale). Sellisel juhul on

isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks RD Directi õigustatud huvi, mis, ja ulatuses nagu, kaalub sellises olukorras üle osaleja huvid ning põhiõigused

ja – vabadused. Osalejal on igal ajal õigus esitada vastuväiteid tema isikuandmete sellise töötlemise suhtes, kontakteerudes selleks RD Directiga

punktis 2 toodud kontaktandmetel.

30. RD Direct võib töödelda osaleja isikuandmeid ka oma õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamiskohustuse täitmiseks ja

ametiasutuste päringutele vastamiseks).

31. Kui osaleja tellib RD Directi poolt pakutava toote, töötleb RD Direct osaleja järgmisi isikuandmeid: nimi, kontaktandmed, makseandmed, pangakonto

number. Selliste isikuandmete töötlemine on vajalik RD Directi ja osaleja vahel müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

32. Kui isik on RD Directi varasemates kampaaniates osalenud, töötleb RD Direct isiku isikuandmeid (nimi ja aadress) kampaaniamaterjalide saatmiseks

oma õigustatud huvi alusel kuni isikul tekib võimalus anda selliseks töötlemiseks nõusolek või kuni isik esitab töötlemisele vastuväite. Arvestades, et

isik on varasemalt RD Directi kampaaniates osalenud, kaalub RD Directi hinnangul tema õigustatud huvi üles andmesubjekti huvid ning põhiõigused

ja –vabadused. Osalejal on igal ajal õigus esitada vastuväiteid tema isikuandmete sellise töötlemise suhtes, kontakteerudes selleks RD Directiga

punktis 2 toodud kontaktandmetel.

33. RD Direct edastab isikuandmeid kolmandatele osapooltele ainult põhjendatud vajadusel ja ulatuses ning üksnes kui selleks on õiguslik alus. RD Direct

kasutab teenusepakkujaid, kes töötlevad osaleja isikuandmeid volitatud töötlejana (nt raamatupidamisteenuse pakkuja ja kõnekeskus, kes pakub kasutajatoe

teenust). RD Direct on sõlminud selliste teenusepakkujatega asjakohased lepingud ning vastutab nende teostatava isikuandmete töötlemise eest. Samuti

edastab RD Direct isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kellele isikuandmete edastamine on vajalik kampaania läbiviimiseks (nt ajalehetoimetustele, kes

avaldavad võitjate nimed ajalehes). Kui RD Direct ja osaleja on sõlminud toote müügilepingu, edastab RD Direct osaleja isikuandmeid ka kullerteenuse

pakkujale tellitud toote kättetoimetamiseks.

34. Osalejal on kõik kohalduvates õigusaktides, sealhulgas EL isikuandmete kaitse üldmääruses kehtestatud õigused. Muuhulgas on osalejal õigus taotleda

juurdepääsu teda puudutavatele isikuandmetele, õigus nõuda isikuandmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, õigus esitada vastuväide

isikuandmete töötlemisele ning teatud juhtudel õigus nõuda isikuandmete ülekandmist. Nende õiguste kasutamiseks tuleb võtta ühendust RD Directiga

aadressil Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn, Eesti või saates e-kirja info@rddirect.ee. Osalejal on ka õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioonile või

pöörduda kohtusse.

35. RD Direct säilitab isikuandmeid seni, kuni see on vajalik lähtudes nende kogumise eesmärgist. Tulenevalt sellest, et nõuete aegumise maksimaalne

tähtaeg on 10 aastat, säilitab RD Direct isikuandmeid maksimaalselt 10 aastat. Pakkumiste saatmise eesmärgil kogutud andmeid säilitab RD Direct kuni

andmesubjekt keelab nende edasise kasutamise.

Muud nõuded

36. Kampaaniadokumentide esitamisega kinnitab osaleja, et (i) kogu RD Directile esitatud teave on korrektne, (ii) tal on käesolevate reeglite kohaselt õigus

kampaanias osaleda, (iii) ta nõustub kampaanias osalema, (iv) ta nõustub, et RD Direct töötleb tema isikuandmeid kampaaniate läbiviimiseks, sh võitjate

väljaselgitamiseks, kontakteerumiseks ning kampaaniate raames kampaaniadokumentide ja pakkumiste saatmiseks, (v) ta nõustub täitma käesolevaid

reegleid ja (vi) ta nõustub täitma RD Directi kampaaniaga seotud otsuseid, mis on lõplikud.

37. Kampaanias on võimalik osaleda mitu korda ja mitmete kampaanianumbritega. Osaleja võib võita mitu auhinda.

38. Kampaanias võivad osaleda ainult 18-aastased või vanemad isikud. Alla 18 aasta vanustel isikutel ei ole võimalust auhindu võita.

39. RD Directi töötajad ja nende perekond ei või kampaanias osaleda.

40. RD Direct ei vastuta nende isikute ees, kes ei saa kampaaniadokumente ja kaotavad seega auhindade võitmise võimaluse.

41. RD Direct ei vastuta mis tahes kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse, sealhulgas näiteks postiteenuse toimimise, eest.

42. RD Direct ei vastuta selle eest, kui võitjad kaotavad õiguse saada auhind seetõttu, et nendega ei ole võimalik ühendust võtta, sest kampaaniadokumentides

märgitud andmed on ebakorrektsed või arusaamatud. Samuti ei vastuta RD Direct, kui võitjad ei tule ettenähtud ajal oma auhinnale järele või kaotab

õiguse saada auhind muu asjaolu tõttu, mille eest RD Direct ei vastuta.

43. Kampaaniareeglid on avalikult kättesaadavad veebilehel www.rddirect.ee.

44. RD Direct jätab endale õiguse kampaaniareegleid muuta. RD Direct teavitab üldsust sellisest muudatusest, postitades need muudatused oma veebilehele

(www.rddirect.ee).

45. RD Direct jätab endale õiguse lõpetada kampaania või kõrvaldada mõned osalejad kampaanias osalemisest, kui kampaaniat peaks kasutatama pettuse või

mõne muu ebaseadusliku tegevuse eesmärgil või kui kampaaniareegleid rikutakse või esineb vääramatu jõud.

46. Kõik kampaaniat puudutavad kaebused või päringud tuleb esitada RD Directile, kasutades selleks punktis 2 märgitud kontaktandmeid. RD Direct vastab

kõigile kaebustele ja päringutele 2 (kahe) nädala jooksul kaebuse või päringu saamisest.

Kui Te soovite lisainformatsiooni Suure Auhinnamängu või pakutud albumi kohta, võtke meiega ühendust ja kirjutage meile aadressil:

Suur Auhinnamäng, Pärnu mnt 20, Harju maakond, 10141, Tallinn

Soovi korral on Teil võimalus meile ka helistada telefonil +372 7303760. Suure Auhinnamängu asjatundjad vastavad Teie küsimustele.