MÄNGUREEGLID

Toote tagastamise avalduse leiate allolevalt lingilt:

TAGASTAMISE AVALDUS

.

.

Kampaania „Suur Auhinnamäng 5“ reeglid
Heaks kiitnud RD Direct Estonia OÜ juhatus 07.10.2019
Majandustegevuse registri (MTR) nr HKK000221
Korraldaja
1. Kaubandusliku loterii ja meelelahutusliku tarbijamängu „Suur Auhinnamäng 5“ (edaspidi: kampaania) korraldajaks on RD Direct Estonia OÜ (edaspidi:
RD Direct) (äriregistri kood 12898354), kes on rahvusvahelise kirjastaja Reader’s Digest esindaja Eestis.
2. RD Directi kontaktandmed on järgmised:
Registreeritud aadress: Sõpruse pst 145, 13417 Tallinn, Eesti
Kontori aadress: Tartu mnt 43, 10128 Tallinn, Eesti
e-posti aadress: info@rddirect.ee
telefoninumber: +372 7303760
veebileht: www.rddirect.ee
Kampaania
3. Kampaania toimub ajavahemikul 01.01.2020 kuni 04.12.2020 (lõpukuupäev kaasa arvatud) (edaspidi: kampaaniaperiood).
4. Kampaaniaperioodil saadetakse kampaaniadokumendid koos pakutavate toodete (näiteks, kuid mitte ainult: raamatute, muusikakogumike,
kodumajapidamistoodete, ehete, tervisetoodete, tekstiiltoodete) ostupakkumistega postiga ja muude vahendite abil (näiteks ajalehtede ja ajakirjadega).
Kampaaniadokumentide hulka kuuluvad individuaalsed kampaanianumbrid ja tagastusümbrik.
5. Kampaaniaperioodil võib üks isik saada RD Directilt pakkumisi ja kampaaniadokumente mitu korda ning seega ka osaleda kampaanias mitu korda ja mitmete
kampaanianumbritega. Kampaaniadokumentides leiduvate kampaanianumbrite arv võib samuti olla erinev, olenevalt kampaaniadokumentidega saadetud
pakkumisest. Kampaanianumbrite arv võib siiski olla erinev erinevate pakkumiste puhul, kuid mitte erinevate isikute puhul sama pakkumist saades.
6. Kampaanias osalemiseks tuleb täita asjaomased kampaaniadokumendid täpselt neis märgitud juhiste järgi, saates need tagasi tagastusümbrikus posti teel
järgmisel aadressil: RD Direct Estonia OÜ, Tartu mnt 43, 10128 Tallinn.
7. Kampaaniadokumentide tagasisaatmisega seotud postikulu tasub kampaanias osaleja, kui kampaaniadokumentides ei ole märgitud teisiti.
8. Niipea kui asjaomased kampaaniadokumendid on saabunud RD Directi, registreeritakse osaleja kampaanianumbrid ja nimi ning ta osaleb auhindade
loosimisel.
9. Kampaania võib jagada kahte ossa: (1) osaleda saavad kõik need, kes saavad kampaaniadokumendid (edaspidi: osalemiseks kõigile) ja (2) osaleda saavad kõik
need, kes saavad kampaaniadokumendid ja ostavad pakutud tooteid (edaspidi: osalemiseks ostjatele).1 See tähendab, et kampaanias osalemiseks ei ole vaja
pakutud toodet osta. Auhindade valik sõltub aga sellest, kas osaleja on ostnud pakutud toote või mitte.
10. Mõlema kampaania osa kohta kehtivad samad tingimused, kui käesolevates reeglites ei ole ette nähtud teisiti.
Auhinnad
11. Auhinnad, nende arv ja väärtus ning auhinnafond on järgmised:
Osalemiseks kõigile Osalemiseks ostjatele
Tarbijamäng Kaubanduslik loterii
Auhinnafond on 30 000 eurot, Auhinnafond on 15 000 eurot,
kuhu kuulub: kuhu kuulub:
Suur Auhind (x1) 25 000 eurot Eriauhind (x1) 15 000 euro väärtuses
Kiiruse Boonus (x1) 5 000 eurot
12. Suurele Auhinnale (sealhulgas Kiiruse Boonusele) ja Eriauhinnale on eraldatud erinevad kampaanianumbrid.
13. Suurt Auhinda võivad võita kõik, kes esitavad kampaaniaperioodil kampaaniadokumendid. See tähendab, et tagastusümbrikul peab olema postitempel kõige
hilisemalt kampaaniaperioodi viimase päeva kuupäevaga ja see ümbrik peab jõudma RD Directi vähemalt 3 (kolm) tööpäeva enne Suure Auhinna loosimist.
14. Kiiruse Boonus on auhind, mis makstakse Suure Auhinna võitjale lisaks, kui Suure Auhinna võitja on esitanud oma kampaaniadokumendid asjaomastes
kampaaniadokumentides ette nähtud perioodi jooksul.
15. Eriauhinna võivad võita ainult need isikud, kes on ostnud vähemalt 1 (ühe) pakutud toote, esitades oma tellimuse kampaaniadokumentides ette nähtud viisil
ja tähtajal. Eriauhinna väärtus on 15 000 (viisteist tuhat) eurot. Eriauhind on osaleja valikul üks järgmisest kahest auhinnast, kusjuures osaleja määrab oma
valiku kas kampaaniadokumentides või siis, kui RD Direct osalejaga võidu korral ühendust võtab:
15.1. 15 000 (viisteist tuhat) eurot sularahas või
15.2. sõiduauto, mille turuväärtus on 15 000 (viisteist tuhat) eurot või kui sõiduauto turuväärtus on alla 15 000 (viieteistkümne tuhande) euro, siis
sõiduauto koos autokütuse kinkekaardiga sellises väärtuses, et sõiduauto ja kinkekaardi väärtus kokku on 15 000 (viisteist tuhat) eurot (näiteks
sõiduauto turuväärtusega 13 000 eurot ja autokütuse kinkekaart 2 000 euro väärtuses), kusjuures auhinnaks olev sõiduauto ja see, kas auhinnaks
on sõiduauto või sõiduauto koos kütuse kinkekaardiga, on täpsustatud kampaaniadokumentides.
16. Kui osaleja taganeb pakutud toote ostulepingust RD Directiga, ei osale ta Eriauhinna loosimisel ja tal ei ole võimalik Eriauhinda võita.
17. Auhinna võitmise võimalus oleneb loosimises osalevate kampaanianumbrite koguarvust. Tõenäosus, et üks number võidab auhinna, on 1 (üks) konkreetse
auhinna loosimises osalevate kampaanianumbrite koguarvule. Tõenäosus, et üks osaleja võidab auhinna, on selle osaleja kampaanianumbrite arv konkreetse
auhinna loosimises osalevate kampaanianumbrite koguarvule.
Võitjad
18. Auhindade võidunumbrid loosib arvuti automaatselt 16.12.2020.
19. Kõiki võitjaid teavitatakse nende võidust tähitud kirjaga, mis saadetakse välja loosimisest järgmisel tööpäeval kampaaniadokumentides märgitud aadressil.
Teavitatakse ainult võitjaid.
20. Võitjad peavad oma auhinna kättesaamiseks RD Directiga ühendust võtma.
21. Auhinna saab kätte ainult võitja isiklikult oma isikut tõendava dokumendi (ID-kaardi, passi, juhiloa) esitamisel või muul viisil kooskõlas Eesti Vabariigi
seadusega.
22. Kui võitja ei võta RD Directiga auhinna kättesaamiseks ühendust hiljemalt 18.01.2021, kaotab võitja oma õiguse auhinnale ja see jääb RD Directile.
23. Rahalised auhinnad kantakse võitjate pangakontodele 3 (kolme) tööpäeva jooksul võitja poolt ühenduse võtmisest ja RD Directi poolt isiku tuvastamisest,
kui ei ole kokku lepitud teisiti. Mitterahalised auhinnad antakse üle 30 (kolmekümne) päeva jooksul võitja poolt ühenduse võtmisest ja RD Directi poolt
isiku tuvastamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
24. RD Direct tasub kõikide võitjate rahalistelt auhindadelt residendi tulumaksu. Mitterahaliste auhindadega seotud kulude hüvitamise tingimused nähakse ette
asjaomastes kampaaniadokumentides.
25. Auhindade kättesaamisega seotud kulusid (sõidukulud jms) ei hüvitata, kui kampaaniadokumentides ei ole ette nähtud teisti. Mitterahaliste auhindade
hoolduskulusid ei hüvitata. RD Direct ei võta endale mingit vastutust mitterahaliste auhindade kvaliteedi, tehnilise seisundi või sobivuse eest.
E47.LR0520.OF3
1 Hasartmänguseaduse järgi peetakse kõigile osalemiseks mõeldud kampaania osa meelelahutuslikuks tarbijamänguks ja pakutud toote ostjatele mõeldud osa
kaubanduslikuks loteriiks.
Isikuandmete töötlemine
26. Osalejate isikuandmete töötlemisel on vastutavaks töötlejaks RD Direct.
27. Kampaania raames kogub ja töötleb RD Direct järgmisi osaleja poolt edastatud isikuandmeid: nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress. Nende
isikuandmete töötlemine on vajalik RD Directi kampaaniate läbiviimiseks, sealhulgas võitjate väljaselgitamiseks ja nendega kontakteerumiseks, nimi ja
aadress ka kampaaniate raames kampaaniadokumentide ja pakkumiste saatmiseks. Osalejatele kampaaniadokumentidega saadetavad pakkumised võivad
sisaldada ka RD Directi partnerite pakkumisi (RD Directi praeguste partnerite nimekirja leiab veebilehelt www.rddirect.ee, kuid nimekirja uuendatakse, kui
partnerid muutuvad). Sobivate pakkumiste valimiseks võib RD Direct töödelda osaleja nime, aadressi, andmeid varasemates kampaaniates osalemise kohta
ning andmeid ostetud toodete kohta, et tuvastada, millised pakkumised võiksid konkreetsele isikule huvi pakkuda. RD Direct võib töödelda ka võitjate
isikut tõendava dokumendi andmeid (isikusamasuse tuvastamiseks ja vanuse kindlakstegemiseks) ja pangakonto andmeid (võidusumma väljamaksmiseks).
Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks osaleja nõusolek, mille osaleja annab saates kampaaniadokumendid RD Directile tagasi.
28. RD Directil on õigus avaldada võitja nimi RD Directi veebilehel www.rddirect.ee ja üleriigilistes ajalehtedes. Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise
õiguslikuks aluseks RD Directi õigustatud huvi oma kampaania tutvustamiseks ja selle õiguspärasuse näitamiseks. RD Direct avaldab võitja pildi ainult võitja
eelneval nõusolekul.
29. RD Direct võib töödelda osaleja isikuandmeid ka oma õiguste kaitsmiseks (nt nõuete esitamiseks või enda kaitsmiseks nõuete eest). Samal eesmärgil võib
RD Direct edastada osaleja isikuandmeid ka kolmandatele isikutele (nt õigusnõustajatele ja krediidihaldus- või inkassoteenuse pakkujale). Sellisel juhul on
isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks RD Directi õigustatud huvi, mis, ja ulatuses nagu, kaalub sellises olukorras üles osaleja huvid ning põhiõigused
ja –vabadused.
30. RD Direct võib töödelda osaleja isikuandmeid ka oma õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamiskohustuse täitmiseks ja
ametiasutuste päringutele vastamiseks).
31. Kui osaleja tellib RD Directi poolt pakutava toote, töötleb RD Direct osaleja järgmisi isikuandmeid: nimi, kontaktandmed, makseandmed, pangakonto
number. Selliste isikuandmete töötlemine on vajalik RD Directi ja osaleja vahel müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.
32. Kui isik on RD Directi varasemates kampaaniates osalenud, töötleb RD Direct isiku isikuandmeid (nimi ja aadress) kampaaniamaterjalide saatmiseks
oma õigustatud huvi alusel, kuni isikul tekib võimalus anda selliseks töötlemiseks nõusolek või kuni isik esitab töötlemisele vastuväite. Arvestades, et isik
on varasemalt RD Directi kampaaniates osalenud, kaalub RD Directi hinnangul tema õigustatud huvi üles andmesubjekti huvid ning põhiõigused ja –
vabadused.
33. RD Direct edastab isikuandmeid kolmandatele osapooltele ainult põhjendatud vajadusel ja ulatuses ning üksnes õigusliku aluse olemasolul. RD Direct
kasutab teenusepakkujaid, kes töötlevad osaleja isikuandmeid volitatud töötlejana (nt raamatupidamisteenuse pakkuja ja kõnekeskus, kes pakub kasutajatoe
teenust). RD Direct on sõlminud selliste teenusepakkujatega asjakohased lepingud ning vastutab nende teostatava isikuandmete töötlemise eest. Samuti
edastab RD Direct isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kellele isikuandmete edastamine on vajalik kampaania läbiviimiseks (nt ajalehetoimetustele, kes
avaldavad võitjate nimed ajalehes). Kui RD Direct ja osaleja on sõlminud toote müügilepingu, edastab RD Direct osaleja isikuandmeid ka kullerteenuse
pakkujale tellitud toote kättetoimetamiseks.
34. Osalejal on kõik kohalduvates õigusaktides, sealhulgas EL isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud õigused. Muuhulgas on osalejal õigus taotleda
juurdepääsu teda puudutavatele isikuandmetele, õigus nõuda isikuandmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, õigus esitada vastuväide
isikuandmete töötlemisele ning teatud juhtudel õigus nõuda isikuandmete ülekandmist. Kui osaleja isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel, on osalejal
õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta (nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist selle alusel toimunud töötlemise seaduslikkust). Kui osaleja
isikuandmeid töödeldakse RD Directi õigustatud huvi alusel, on osalejal igal ajal õigus esitada vastuväited tema isikuandmete sellise töötlemise
suhtes. Eeltoodud õiguste kasutamiseks tuleb võtta ühendust RD Directiga punktis 2 toodud kontaktandmetel. Osalejal on ka õigus esitada kaebus Eesti
Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda kohtusse.
35. RD Direct säilitab isikuandmeid seni, kuni see on vajalik lähtudes nende kogumise eesmärgist. Tulenevalt sellest, et nõuete aegumise maksimaalne tähtaeg on
10 aastat, säilitab RD Direct isikuandmeid maksimaalselt 10 aastat. Pakkumiste saatmise eesmärgil kogutud andmeid säilitab RD Direct kuni andmesubjekt
keelab nende edasise kasutamise.
Muud nõuded
36. Kampaaniadokumentide esitamisega kinnitab osaleja, et (i) kogu RD Directile esitatud teave on korrektne, (ii) tal on käesolevate reeglite kohaselt õigus
kampaanias osaleda, (iii) ta nõustub kampaanias osalema, (iv) ta nõustub, et RD Direct töötleb tema isikuandmeid kampaaniate läbiviimiseks, sh võitjate
väljaselgitamiseks, kontakteerumiseks ning kampaaniate raames kampaaniadokumentide ja pakkumiste saatmiseks, (v) ta nõustub täitma käesolevaid reegleid
ja (vi) ta nõustub täitma RD Directi kampaaniaga seotud otsuseid, mis on lõplikud.
37. Kampaanias on võimalik osaleda mitu korda ja mitmete kampaanianumbritega. Osaleja võib võita mitu auhinda.
38. Kampaanias võivad osaleda ainult 18-aastased või vanemad isikud. Alla 18 aasta vanustel isikutel ei ole võimalust auhindu võita.
39. RD Directi töötajad ja nende perekond ei või kampaanias osaleda.
40. RD Direct ei vastuta nende isikute ees, kes ei saa kampaaniadokumente ja kaotavad seega auhindade võitmise võimaluse.
41. RD Direct ei vastuta mis tahes kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse, sealhulgas näiteks postiteenuse toimimise, eest.
42. RD Direct ei vastuta selle eest, kui võitjad kaotavad õiguse saada auhind seetõttu, et nendega ei ole võimalik ühendust võtta, sest kampaaniadokumentides
märgitud andmed on ebakorrektsed või arusaamatud. Samuti ei vastuta RD Direct, kui võitja ei tule ettenähtud ajal oma auhinnale järele või kaotab õiguse
saada auhind muu asjaolu tõttu, mille eest RD Direct ei vastuta.
43. Kampaaniareeglid on avalikult kättesaadavad veebilehel www.rddirect.ee.
44. RD Direct jätab endale õiguse kampaaniareegleid muuta. RD Direct teavitab üldsust sellisest muudatusest, postitades need muudatused oma veebilehele
(www.rddirect.ee).
45. RD Direct jätab endale õiguse lõpetada kampaania või kõrvaldada mõned osalejad kampaanias osalemisest, kui kampaaniat peaks kasutatama pettuse või
mõne muu ebaseadusliku tegevuse eesmärgil või kui kampaaniareegleid rikutakse või esineb vääramatu jõud.
46. Kõik kampaaniat puudutavad kaebused või päringud tuleb esitada RD Directile punktis 2 märgitud kontaktandmetel. RD Direct vastab kõigile kaebustele
ja päringutele 2 (kahe) nädala jooksul kaebuse või päringu saamisest.

Kampaania „Suur Auhinnamäng 7“ reeglid

Heaks kiitnud RD Direct Estonia OÜ juhatus 14.09.2021

Korraldaja

1. Kaubandusliku loterii ja meelelahutusliku tarbijamängu „Suur Auhinnamäng 7“ (edaspidi: kampaania) korraldajaks on RD Direct Estonia OÜ (edaspidi: RD Direct) (äriregistri kood 12898354), kes on rahvusvahelise kirjastaja Reader’s Digest esindaja Eestis.

2. RD Directi kontaktandmed on järgmised:

Registreeritud aadress: Sõpruse pst 145, 13417 Tallinn, Eesti

Kontori aadress: Tartu mnt 43, 10128 Tallinn, Eesti

e-posti aadress: info@rddirect.ee

telefoninumber: +372 7303760

veebileht: www.rddirect.ee

Kampaania

3. Kampaania toimub ajavahemikul 03.01.2022 kuni 10.12.2022 (lõpukuupäev kaasa arvatud) (edaspidi: kampaaniaperiood).

4. Kampaaniaperioodil saadetakse isikutele posti teel või muude vahendite abil (nt ajalehtede ja ajakirjadega) kampaaniadokumendid koos pakutavate toodete (nt raamatud, kodumajapidamis-, tervise- ja tekstiiltooted, toidulisandid ja muud jaekaubad) ostupakkumistega või koos ettepanekuga edastada RD Directile saaja nimi ja postiaadress, kellele RD Direct võib edaspidi saata toodete ostupakkumisi (ostupakkumised ja kontaktandmete edastamise ettepanekud ühiselt edaspidi: pakkumised). Kampaaniadokumentide hulka kuuluvad individuaalsed kampaanianumbrid ja tagastusümbrik või tagastuskaart.

5. Kampaaniaperioodil võib üks isik saada RD Directilt pakkumisi ja kampaaniadokumente mitu korda ning seega ka osaleda kampaanias mitu korda ja mitmete kampaanianumbritega. Kampaaniadokumentides leiduvate kampaanianumbrite arv võib samuti olla erinev, olenevalt kampaaniadokumentidega saadetud pakkumisest. Kampaanianumbrite arv võib siiski olla erinev erinevate pakkumiste puhul, kuid mitte erinevate isikute puhul sama pakkumist saades.

6. Kampaanias osalemiseks tuleb täita asjaomased kampaaniadokumendid täpselt neis märgitud juhiste järgi, saates need tagasi posti teel aadressil: RD Direct Estonia OÜ, Tartu mnt 43, 10128 Tallinn.

7. Kampaaniadokumentide tagasisaatmisega seotud postikulu tasub kampaanias osaleja, kui kampaaniadokumentides ei ole märgitud teisiti.

8. Niipea kui asjaomased kampaaniadokumendid on saabunud RD Directi, registreeritakse osaleja kampaanianumbrid ja nimi ning ta osaleb auhindade loosimisel.

9. Kampaania jaguneb kahte ossa: (1) osaleda saavad kõik need, kes saavad kampaaniadokumendid (edaspidi: osalemiseks kõigile) ja (2) osaleda saavad kõik need, kes saavad kampaaniadokumendid ja ostavad pakutud tooteid (edaspidi: osalemiseks ostjatele).1 See tähendab, et kampaanias osalemiseks ei ole vaja pakutud toodet osta. Auhindade valik sõltub aga sellest, kas osaleja on ostnud pakutud toote või mitte.

Hasartmänguseaduse järgi peetakse kõigile osalemiseks mõeldud kampaania osa meelelahutuslikuks tarbijamänguks ja pakutud toote ostjatele mõeldud osa kaubanduslikuks loteriiks.

10. Mõlema kampaania osa kohta kehtivad samad tingimused, kui käesolevates reeglites ei ole ette nähtud teisiti.

Auhinnad

11. Auhinnad, nende arv ja väärtus ning auhinnafond on järgmised:

Osalemiseks kõigile                                                                                                           Osalemiseks ostjatele

Tarbijamäng                                                                                                                       Kaubanduslik loterii

Auhinnafond on 30 000 eurot,                                                                                      Auhinnafond on 15 000 eurot,

kuhu kuulub:                                                                                                                      kuhu kuulub:

üks Suur Auhind 25 000 eurot                                                                                       üks Eriauhind 15 000 euro väärtuses

üks Kiiruse Boonus 5 000 eurot

12. Suurele Auhinnale (sealhulgas Kiiruse Boonusele) ja Eriauhinnale on eraldatud erinevad kampaanianumbrid.

13. Suurt Auhinda võivad võita kõik, kes esitavad kampaaniaperioodil kampaaniadokumendid. See tähendab, et tagastusümbrikul või -kaardil peab olema postitempel kõige hilisemalt kampaaniaperioodi viimase päeva kuupäevaga ja see ümbrik või kaart peab jõudma RD Directi vähemalt 3 (kolm) tööpäeva enne Suure Auhinna loosimist.

14. Kiiruse Boonus on auhind, mis makstakse Suure Auhinna võitjale lisaks, kui Suure Auhinna võitja on esitanud oma kampaaniadokumendid asjaomastes kampaaniadokumentides ette nähtud perioodi jooksul.

15. Eriauhinna võivad võita ainult need isikud, kes on ostnud vähemalt 1 (ühe) pakutud toote, esitades oma tellimuse kampaaniadokumentides ette nähtud viisil ja tähtajal. Eriauhinna väärtus on 15 000 (viisteist tuhat) eurot. Eriauhind on osaleja valikul üks järgmisest kahest auhinnast, kusjuures osaleja määrab oma valiku kas kampaaniadokumentides või siis, kui RD Direct osalejaga võidu korral ühendust võtab:

15.1. 15 000 (viisteist tuhat) eurot rahas või

15.2. sõiduauto, mille turuväärtus on 15 000 (viisteist tuhat) eurot või kui sõiduauto turuväärtus on alla 15 000 (viieteistkümne tuhande) euro, siis sõiduauto koos autokütuse kinkekaardiga sellises väärtuses, et sõiduauto ja kinkekaardi väärtus kokku on 15 000 (viisteist tuhat) eurot (näiteks sõiduauto turuväärtusega 13 000 eurot ja autokütuse kinkekaart 2 000 euro väärtuses), kusjuures auhinnaks olev sõiduauto ja see, kas auhinnaks on sõiduauto või sõiduauto koos kütuse kinkekaardiga, on täpsustatud kampaaniadokumentides.

16. Kui osaleja taganeb pakutud toote ostulepingust RD Directiga, ei osale ta Eriauhinna loosimisel ja tal ei ole võimalik Eriauhinda võita.

17. Auhinna võitmise võimalus oleneb loosimises osalevate kampaanianumbrite koguarvust. Tõenäosus, et üks number võidab auhinna, on 1 (üks) konkreetse auhinna loosimises osalevate kampaanianumbrite koguarvule. Tõenäosus, et üks osaleja võidab auhinna, on selle osaleja kampaanianumbrite arv konkreetse auhinna loosimises osalevate kampaanianumbrite koguarvule.

Võitjad

18. Auhindade võidunumbrid loosib arvuti automaatselt 20.12.2022.

19. Kõiki võitjaid teavitatakse nende võidust tähitud kirjaga, mis saadetakse välja loosimisest järgmisel tööpäeval kampaaniadokumentides märgitud aadressil. Teavitatakse ainult võitjaid.

20. Võitjad peavad oma auhinna kättesaamiseks RD Directiga ühendust võtma.

21. Auhinna saab kätte ainult võitja isiklikult oma isikut tõendava dokumendi (ID-kaardi, passi, juhiloa) esitamisel või muul viisil kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega.

22. Kui võitja ei võta RD Directiga auhinna kättesaamiseks ühendust hiljemalt 20.01.2023, kaotab võitja oma õiguse auhinnale ja see jääb RD Directile.

23. Rahaline auhind kantakse võitja pangakontole 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates sellest, kui võitja on RD Directiga ühendust võtnud ja RD Direct on võitja isiku tuvastanud, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Mitterahaline auhind antakse üle 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates sellest, kui võitja on RD Directiga ühendust võtnud ja RD Direct on võitja isiku tuvastanud, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

24. RD Direct tasub kõikide võitjate rahalistelt auhindadelt residendi tulumaksu. Mitterahaliste auhindadega seotud kulude hüvitamise tingimused nähakse ette asjaomastes kampaaniadokumentides.

25. Auhindade kättesaamisega seotud kulusid (sõidukulud jms) ei hüvitata, kui kampaaniadokumentides ei ole ette nähtud teisti. Mitterahaliste auhindade hoolduskulusid ei hüvitata. RD Direct ei võta endale mingit vastutust mitterahaliste auhindade kvaliteedi, tehnilise seisundi või sobivuse eest.

Isikuandmete töötlemine

26. Osalejate isikuandmete töötlemisel on vastutavaks töötlejaks RD Direct.

27. Kampaania raames kogub ja töötleb RD Direct järgmisi osaleja poolt edastatud isikuandmeid: nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress. Nende isikuandmete töötlemine on vajalik RD Directi kampaaniate läbiviimiseks, sealhulgas võitjate väljaselgitamiseks ja nendega kontakteerumiseks, nimi ja aadress ka kampaaniate raames kampaaniadokumentide ja pakkumiste saatmiseks. Osalejatele kampaaniadokumentidega saadetavad pakkumised võivad sisaldada ka RD Directi partnerite pakkumisi (RD Directi praeguste partnerite nimekirja leiab veebilehelt www.rddirect.ee, kuid nimekirja uuendatakse, kui partnerid muutuvad). Sobivate pakkumiste valimiseks võib RD Direct töödelda osaleja nime, aadressi, andmeid varasemates kampaaniates osalemise kohta ning andmeid ostetud toodete kohta, et tuvastada, millised pakkumised võiksid konkreetsele isikule huvi pakkuda. RD Direct võib töödelda ka võitjate isikut tõendava dokumendi andmeid isikusamasuse tuvastamiseks ja vanuse kindlakstegemiseks ning pangakonto andmeid võidusumma väljamaksmiseks. Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks osaleja nõusolek, mille osaleja annab saates kampaaniadokumendid RD Directile tagasi.

28. RD Directil on õigus avaldada võitja nimi RD Directi veebilehel www.rddirect.ee ja üleriigilistes ajalehtedes. Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks RD Directi õigustatud huvi oma kampaaniate tutvustamiseks ja nende õiguspärasuse näitamiseks. RD Direct avaldab võitja pildi ainult võitja eelneval nõusolekul.

29. RD Direct võib töödelda osaleja isikuandmeid ka oma õiguste kaitsmiseks (nt nõuete esitamiseks või enda kaitsmiseks nõuete eest). Samal eesmärgil võib RD Direct edastada osaleja isikuandmeid ka kolmandatele isikutele (nt õigusnõustajatele ja krediidihaldus- või inkassoteenuse pakkujale). Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks RD Directi õigustatud huvi, mis, ja ulatuses nagu, kaalub sellises olukorras üles osaleja huvid ning põhiõigused ja –vabadused.

30. RD Direct võib töödelda osaleja isikuandmeid ka oma õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamiskohustuse täitmiseks ja ametiasutuste päringutele vastamiseks).

31. Kui osaleja tellib RD Directi poolt pakutava toote, töötleb RD Direct osaleja järgmisi isikuandmeid: nimi, kontaktandmed, makseandmed, pangakonto number. Selliste isikuandmete töötlemine on vajalik RD Directi ja osaleja vahel müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

32. Kui isik on RD Directi varasemates kampaaniates osalenud, töötleb RD Direct isiku isikuandmeid (nimi ja aadress) kampaaniamaterjalide saatmiseks oma õigustatud huvi alusel, kuni isikul tekib võimalus anda selliseks töötlemiseks nõusolek või kuni isik esitab töötlemisele vastuväite. Arvestades, et isik on varasemalt RD Directi kampaaniates osalenud, kaalub RD Directi hinnangul tema õigustatud huvi üles andmesubjekti huvid ning põhiõigused ja – vabadused.

33. RD Direct edastab isikuandmeid kolmandatele osapooltele ainult põhjendatud vajadusel ja ulatuses ning üksnes õigusliku aluse olemasolul. RD Direct kasutab teenusepakkujaid, kes töötlevad osaleja isikuandmeid volitatud töötlejana (nt raamatupidamisteenuse pakkuja ja kõnekeskus, kes pakub kasutajatoe teenust). RD Direct on sõlminud selliste teenusepakkujatega asjakohased lepingud ning vastutab nende teostatava isikuandmete töötlemise eest. Samuti edastab RD Direct isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kellele isikuandmete edastamine on vajalik kampaania läbiviimiseks (nt ajalehetoimetustele, kes avaldavad võitjate nimed ajalehes). Kui RD Direct ja osaleja on sõlminud toote müügilepingu, edastab RD Direct osaleja isikuandmeid ka kullerteenuse pakkujale tellitud toote kättetoimetamiseks.

34. Osalejal on kõik kohalduvates õigusaktides, sealhulgas EL isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud õigused. Muuhulgas on osalejal õigus taotleda juurdepääsu teda puudutavatele isikuandmetele, õigus nõuda isikuandmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele ning teatud juhtudel õigus nõuda isikuandmete ülekandmist. Kui osaleja isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel, on osalejal õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta (nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist selle alusel toimunud töötlemise seaduslikkust). Kui osaleja isikuandmeid töödeldakse RD Directi õigustatud huvi alusel, on osalejal igal ajal õigus esitada vastuväited tema isikuandmete sellise töötlemise suhtes. Eeltoodud õiguste kasutamiseks tuleb võtta ühendust RD Directiga punktis 2 toodud kontaktandmetel. Osalejal on ka õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda kohtusse.

35. RD Direct säilitab isikuandmeid seni, kuni see on vajalik lähtudes nende kogumise eesmärgist. Tulenevalt sellest, et nõuete aegumise maksimaalne tähtaeg on 10 aastat, säilitab RD Direct isikuandmeid maksimaalselt 10 aastat. Pakkumiste saatmise eesmärgil kogutud andmeid säilitab RD Direct kuni andmesubjekt keelab nende edasise kasutamise.

Muud nõuded

36. Kampaaniadokumentide esitamisega kinnitab osaleja, et (i) kogu RD Directile esitatud teave on korrektne, (ii) tal on käesolevate reeglite kohaselt õigus kampaanias osaleda, (iii) ta nõustub kampaanias osalema, (iv) ta nõustub, et RD Direct töötleb tema isikuandmeid kampaaniate läbiviimiseks, sh võitjate väljaselgitamiseks, kontakteerumiseks ning kampaaniate raames kampaaniadokumentide ja pakkumiste saatmiseks, (v) ta nõustub täitma käesolevaid reegleid ja (vi) ta nõustub täitma RD Directi kampaaniaga seotud otsuseid, mis on lõplikud.

37. Kampaanias on võimalik osaleda mitu korda ja mitmete kampaanianumbritega. Osaleja võib võita mitu auhinda.

38. Kampaanias võivad osaleda ainult 18-aastased või vanemad isikud. Alla 18 aasta vanustel isikutel ei ole võimalust auhindu võita.

39. RD Directi töötajad ja nende perekonnaliikmed ei või kampaanias osaleda.

40. RD Direct ei vastuta nende isikute ees, kes ei saa kampaaniadokumente ja kaotavad seega auhindade võitmise võimaluse.

41. RD Direct ei vastuta mis tahes kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse, sealhulgas näiteks posti- või kullerteenuse toimimise, eest.

42. RD Direct ei vastuta selle eest, kui võitjad kaotavad õiguse saada auhind seetõttu, et nendega ei ole võimalik ühendust võtta, sest kampaaniadokumentides märgitud andmed on ebakorrektsed või arusaamatud. Samuti ei vastuta RD Direct, kui võitja ei tule ettenähtud ajal oma auhinnale järele või kaotab õiguse saada auhind muu asjaolu tõttu, mille eest RD Direct ei vastuta.

43. Kampaaniareeglid on avalikult kättesaadavad veebilehel www.rddirect.ee.

44. RD Direct jätab endale õiguse kampaaniareegleid muuta. RD Direct teavitab üldsust sellisest muudatusest, postitades need muudatused oma veebilehele (www.rddirect.ee).

45. RD Direct jätab endale õiguse lõpetada kampaania või kõrvaldada mõned osalejad kampaanias osalemisest, kui kampaaniat peaks kasutatama pettuse või mõne muu ebaseadusliku tegevuse eesmärgil või kui kampaaniareegleid rikutakse või esineb vääramatu jõud.

46. Kõik kampaaniat puudutavad kaebused või päringud tuleb esitada RD Directile punktis 2 märgitud kontaktandmetel. RD Direct vastab kõigile kaebustele ja päringutele 2 (kahe) nädala jooksul kaebuse või päringu saamisest.

TAGASTAMISE AVALDUS