MÄNGUREEGLID

Kampaania „Suur Auhinnamäng 3“ reeglid

Heaks kiitnud RD Direct Estonia OÜ juhatus 12.10.2017.

Kaubandusliku loterii korraldamine on registreeritud majandustegevuse registris majandustegevusteate numbriga HKK000175.

Korraldaja

1. Kaubandusliku loterii ja meelelahustusliku tarbijamängu „Suur Auhinnamäng 3“ (edaspidi: kampaania) korraldajaks on RD Direct Estonia OÜ (edaspidi:RD Direct) (äriregistri kood 12898354), kes on rahvusvahelise kirjastaja Reader’s Digest esindaja Eestis.

2. RD Directi kontaktandmed on järgmised:

Registreeritud aadress: Sõpruse pst 145, 13417 Tallinn, Eesti

Kontori aadress: Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn, Eesti

e-posti aadress: info@rddirect.ee

telefoninumber: +372 7303760

veebileht: www.rddirect.ee

Kampaania

3. Kampaania toimub ajavahemikul 01.01.2018 – 07.12.2018 (lõpukuupäev kaasa arvatud) (edaspidi: kampaaniaperiood).

4. Kampaaniaperioodil saadetakse kampaaniadokumendid koos pakutavate toodete (näiteks, kuid mitte ainult: raamatute, muusikakogumike,

kodumajapidamistoodete, ehete, tervisetoodete, tekstiiltoodete) ostupakkumistega postiga ja muude vahendite abil (näiteks ajalehtede ja ajakirjadega).

Kampaaniadokumentide hulka kuuluvad individuaalsed kampaanianumbrid ja tagastusümbrik.

5. Kampaaniaperioodil võib üks isik saada RD Directilt pakkumisi ja kampaaniadokumente mitu korda ning seega ka osaleda kampaanias mitu korda ja mitmete

kampaanianumbritega. Kampaaniadokumentides leiduvate kampaanianumbrite arv võib samuti olla erinev, olenevalt kampaaniadokumentidega saadetud

pakkumisest. Kampaanianumbrite arv võib siiski olla erinev erinevate pakkumiste puhul, kuid mitte erinevate isikute puhul sama pakkumist saades.

6. Kampaanias osalemiseks tuleb täita asjaomased kampaaniadokumendid täpselt neis märgitud juhiste järgi, saates need tagasi tagastusümbrikus posti teel

järgmisel aadressil: RD Direct Estonia OÜ, Digiteerimise osakond, Pallasti 28, 10001 Tallinn.

7. Kampaaniadokumentide tagasisaatmisega seotud postikulu tasub kampaanias osaleja, kui kampaaniadokumentides ei ole märgitud teisiti.

8. Niipea kui asjaomased kampaaniadokumendid on saabunud RD Directi, registreeritakse osaleja kampaanianumbrid ja nimi ning ta osaleb auhindade

loosimisel.

9. Kampaania võib jagada kahte ossa: (1) osaleda saavad kõik need, kes saavad kampaaniadokumendid (edaspidi: osalemiseks kõigile) ja (2) osaleda saavad kõik

need, kes saavad kampaaniadokumendid ja ostavad pakutud tooteid (edaspidi: osalemiseks ostjatele).1 See tähendab, et kampaanias osalemiseks ei ole vaja

pakutud toodet osta. Auhindade valik sõltub aga sellest, kas osaleja on ostnud pakutud toote või mitte.

10. Mõlema kampaania osa kohta kehtivad samad tingimused, kui käesolevates reeglites ei ole ette nähtud teisiti.

Auhinnad

11. Auhinnad, nende arv ja väärtus ning auhinnafond on järgmised:

Osalemiseks kõigile                                                                                  Osalemiseks ostjatele

Tarbijamäng                                                                                                 Kaubanduslik loterii

Auhinnafond on 30 000 eurot,                                                                  Auhinnafond on 15 000 eurot,

kuhu kuulub:                                                                                                kuhu kuulub:

Suur Auhind (x1) 25 000 eurot Eriauhind (x1) 15 000 euro väärtuses

Püsikliendi Auhind (x1) 5 000 eurot

12. Suurele Auhinnale (sealhulgas Püsikliendi Auhinnale) ja Eriauhinnale on eraldatud erinevad kampaanianumbrid.

13. Suurt Auhinda võivad võita kõik, kes esitavad kampaaniaperioodil kampaaniadokumendid. See tähendab, et tagastusümbrikul peab olema postitempel kõige

hilisemalt kampaaniaperioodi viimase päeva kuupäevaga ja see ümbrik peab jõudma RD Directi vähemalt 3 (kolm) tööpäeva enne Suure Auhinna loosimist.

14. Püsikliendi Auhind on auhind, mis makstakse Suure Auhinna võitjale lisaks, kui Suure Auhinna võitja on esitanud oma kampaaniadokumendid asjaomastes

kampaaniadokumentides ette nähtud perioodi jooksul.

15. Eriauhinna võivad võita ainult need isikud, kes on ostnud vähemalt 1 (ühe) pakutud toote, esitades oma tellimuse kampaaniadokumentides ette nähtud viisil

ja tähtajal. Eriauhinna väärtus on 15 000 (viisteist tuhat) eurot. Eriauhind on osaleja valikul üks järgmisest kahest auhinnast, kusjuures osaleja määrab oma

valiku kas kampaaniadokumentides või siis, kui RD Direct osalejaga võidu korral ühendust võtab:

1. 15 000 (viisteist tuhat) eurot sularahas või

2. sõiduauto, mille turuväärtus on 15 000 (viisteist tuhat) eurot või kui sõiduauto turuväärtus on alla 15 000 (viieteistkümne tuhande) euro, siis

sõiduauto koos autokütuse kinkekaardiga sellises väärtuses, et sõiduauto ja kinkekaardi väärtus kokku on 15 000 (viisteist tuhat) eurot (näiteks

sõiduauto turuväärtusega 13 000 eurot ja autokütuse kinkekaart 2 000 euro väärtuses), kusjuures auhinnaks olev sõiduauto ja see, kas auhinnaks

on sõiduauto või sõiduauto koos kütuse kinkekaardiga, on täpsustatud kampaaniadokumentides.

16. Kui osaleja peaks taganema pakutud toote ostulepingust RD Directiga, ei osale ta Eriauhinna loosimisel ja tal ei ole võimalik Eriauhinda võita.

17. Auhinna võitmise võimalus oleneb loosimises osalevate kampaanianumbrite koguarvust. Tõenäosus, et üks number võidab auhinna, on 1 (üks) konkreetse

auhinna loosimises osalevate kampaanianumbrite koguarvule. Tõenäosus, et üks osaleja võidab auhinna, on selle osaleja kampaanianumbrite arv konkreetse

auhinna loosimises osalevate kampaanianumbrite koguarvule.

Võitjad

18. Auhindade võidunumbrid loosib arvuti automaatselt 20.12.2018.

19. Kõiki võitjaid teavitatakse nende võidust tähitud kirjaga, mis saadetakse välja loosimisest järgmisel tööpäeval kampaaniadokumentides märgitud aadressil.

Pange palun tähele, et teavitatakse ainult võitjaid.

20. Võitjad peavad oma auhinna kättesaamiseks RD Directiga ühendust võtma.

21. Auhinna saab kätte ainult võitja isiklikult oma isikut tõendava dokumendi (ID-kaardi, passi, juhiloa) esitamisel või muul viisil kooskõlas Eesti Vabariigi

seadusega.

22. Kui võitja ei tule oma auhinnale järele hiljemalt 21.01.2019, kaotab võitja oma õiguse auhinnale ja see jääb RD Directile.

23. Rahalised auhinnad kantakse võitjate pangakontodele või antakse üle sularahas 3 (kolme) tööpäeva jooksul võitja poolt ühenduse võtmisest ja RD Directi

poolt isiku tuvastamisest, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Mitterahalised auhinnad antakse üle 30 (kolmekümne) päevajooksul võitja poolt ühenduse

võtmisest ja RD Directi poolt isiku tuvastamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

24. RD Direct tasub kõikide võitjate rahalistelt auhindadelt residendi tulumaksu. Mitterahaliste auhindadega seotud kulude hüvitamise tingimused nähakse

ette asjaomastes kampaaniadokumentides.

25. Auhindade kättesaamisega seotud kulusid (sõidukulud jms) ei hüvitata, kui kampaaniadokumentides ei ole ette nähtud teisti. Mitterahaliste auhindade

hoolduskulusid ei hüvitata. RD Direct ei võta endale mingit vastutust mitterahaliste auhindade kvaliteedi, tehnilise seisundi või sobivuse eest.

Isikuandmete töötlemine

26. Kampaania ajal võib RD Direct koguda ja töödelda järgmisi osaleja isikuandmeid, mille osaleja edastab RD Directile ise: nimi, aadress, telefoninumber,

e-posti aadress. Nende isikuandmete töötlemine on vajalik võitjate väljaselgitamiseks ja võitjatega kontakteerumiseks. RD Direct võib töödelda ka võitjate

isikut tõendava dokumendi andmeid (isikusamasuse tuvastamiseks ja vanuse kindlakstegemiseks) ja pangakonto andmeid (võidusumma väljamaksmiseks).

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on osaleja taotlusel kampaanias osalemisel tekkiva õigussuhte täitmine.

27. RD Directil on õigus avaldada võitjate nimed RD Directi veebilehel www.rddirect.ee ja üleriigilistes ajalehtedes. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks

aluseks on RD Directi õigustatud huvi oma kampaania tutvustamiseks ja selle õiguspärasuse näitamiseks. Osalejal on igal ajal õigus esitada vastuväiteid

tema nime avaldamise suhtes.

28. Saates kampaaniadokumendid tagasi, annab osaleja nõusoleku, et tema nime ja kontaktandmeid võidakse kasutada hilisemate sarnaste pakkumiste saatmise

eesmärgil. Osaleja nime, aadressi, vanust (kui see on avaldatud), andmeid varasemates kampaanias osalemise kohta ning andmeid ostetud toodete kohta

võidakse töödelda otsustamaks, millistele osalejatele milliseid pakkumisi saata. RD Direct võib saata osalejate postiaadressile enda ja oma partnerite

otseturustuspakkumisi. Isikuandmete sellise töötlemise ja otseturustuspakkumiste saatmise õiguslikuks aluseks on osaleja nõusolek ja RD Directi õiguslik

huvi enda ja oma partnerite toodete turustamise vastu, arvestades, et osalejal on varasemalt selle vastu huvi olnud. RD Directi partnerite nimekirja leiab

veebilehelt www.rddirect.ee. See nimekiri ei ole lõplik ja seda võidakse muuta. Osalejal on igal ajal õigus esitada vastuväiteid tema isikuandmete sellise

töötlemise suhtes, kontakteerudes selleks RD Directiga.

29. Osalejal on kõik Eesti isikuandmete kaitse seadusega (kuni 24.05.2018) ja EL isikuandmete kaitse üldmäärusega (alates 25.05.2018) kehtestatud õigused,

sealhulgas õigus taotleda juurdepääsu teda puudutavatele isikuandmetele, õigus nõuda isikuandmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist,

õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele ning teatud juhtudel õigus nõuda isikuandmete ülekandmist. Nende õiguste kasutamiseks tuleb

võtta ühendust RD Directiga aadressil Sõpruse pst 145, 13417 Tallinn, Eesti. Osalejal on ka õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioonile või

pöörduda kohtusse.

30. RD Direct ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud kui ja ulatuses nagu see on vajalik kampaania läbiviimiseks (sh auhindade

üleandmiseks) või nagu käesolevates reeglites ette nähtud (sh kampaania võitja nime avaldamiseks); samuti kui see on nõutud seaduse alusel.

31. RD Direct säilitab isikuandmeid seni, kuni see on nende eesmärgi täitmiseks vajalik. Tulenevalt sellest, et nõuete aegumise maksimaalne tähtaeg on

10 aastat, säilitab RD isikuandmeid maksimaalselt 10 aastat. Otseturustuspakkumiste saatmise eesmärgil kogutud andmeid säilitab RD Direct kuni

andmesubjekt keelab nende edasise kasutamise.

Muud nõuded

32. Kampaaniadokumentide esitamisega kinnitab osaleja, et (i) kogu RD Directile esitatud teave on korrektne, (ii) tal on käesolevate reeglite kohaselt õigus

kampaanias osaleda, (iii) ta nõustub kampaanias osalema, (iv) ta nõustub täitma käesolevaid reegleid ja (v) ta nõustub täitma RD Directi kampaaniaga

seotud otsuseid, mis on lõplikud.

33. Kampaanias on võimalik osaleda mitu korda ja mitmete kampaanianumbritega. Osaleja võib võita mitu auhinda.

34. Kampaanias võivad osaleda ainult 18-aastased või vanemad isikud. Alla 18 aasta vanustel isikutel ei ole võimalust auhindu võita.

35. RD Directi töötajad, nende sugulased ja abikaasad ei või kampaanias osaleda.

36. RD Direct ei vastuta nende isikute ees, kes ei saa kampaaniadokumente ja kaotavad seega auhindade võitmise võimaluse.

37. RD Direct ei vastuta mis tahes kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse, sealhulgas näiteks postiteenuse, eest.

38. RD Direct ei vastuta selle eest, kui võitjad kaotavad õiguse saada auhind seetõttu, et nendega ei ole võimalik ühendust võtta, sest kampaaniadokumentides

märgitud andmed on ebakorrektsed või arusaamatud või nad ei tule ettenähtud ajal oma auhinnale järele või mõnel muul põhjusel, mille eest RD Direct ei vastuta.

39. Kampaaniareeglid on avalikult kättesaadavad veebilehel www.rddirect.ee.

40. RD Direct jätab endale õiguse kampaaniareegleid muuta. RD Direct teavitab üldsust sellisest muudatusest, postitades need muudatused oma veebilehele

(www.rddirect.ee).

41. RD Direct jätab endale õiguse lõpetada kampaania või kõrvaldada mõned osalejad kampaanias osalemisest, kui kampaaniat peaks kasutatama pettuse või

mõne muu ebaseadusliku tegevuse eesmärgil või kui kampaaniareegleid rikutakse või esineb vääramatu jõud.

42. Kõik kampaaniat puudutavad kaebused või päringud tuleb esitada RD Directile, kasutades selleks punktis 2 märgitud kontaktandmeid. RD Direct vastab

kõigile kaebustele ja päringutele 2 (kahe) nädala jooksul kaebuse või päringu saamisest.

Tellimine ja kättetoimetamine

Olete esitanud Teile saadetud pakkumises märgitud toote (edaspidi: toode) tellimuse, kui olete saatnud sellesisulise vastuse kampaaniadokumentides määratud

viisil (näiteks saates tagasi JAH-ümbriku) kampaaniadokumentides määratud tähtaja jooksul. Täidame Teie tellimuse mõistliku aja jooksul, kuid üldjuhul 30

päeva jooksul tellimuse saamisest. Üldjuhul toimetatakse toode Teile lähimasse postkontorisse. Sellisel juhul saate teate, et toode on saabunud postkontorisse

ja võite toote sealt teatel märgitud tähtaja jooksul kätte saada. Kui kampaaniadokumentides on nii ette nähtud, toimetatakse toode kätte Teie poolt näidatud

aadressil. Sel juhul toob kuller toote kohale Teiega eelnevalt kooskõlastatud ajal.

Maksmine

Kui toode toimetatakse postkontorisse, makstakse toote hind sularahas või kaardiga toote kättesaamisel postkontoris. Kui toode toimetatakse kätte Teie poolt

näidatud aadressil, vormistatakse kirjalik müügileping ning toote hind makstakse kas täies ulatuses toote kättesaamisel (sularahas või kaardiga) või järelmaksuga.

Järelmaksu tingimused täpsustatakse kampaaniadokumentides ning lepingus.

Taganemisõigus

Teil on õigus taganeda toote müügilepingust põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates toote kättesaamisest. Lepingust taganemiseks tuleb Teil esitada allpool

märgitud postiaadressil või e-posti aadressil selgesõnaline taganemisavaldus vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Taganemisavalduses tuleb

näidata Teie perekonnanimi, eesnimi, aadress, telefoninumber, toote nimetus, toote kättesaamise kuupäev ja Teie pangakonto number (IBAN), kuhu tagastame

tasutud toote ostuhinna. Võite kasutada meie veebilehel www.rddirect.ee toodud taganemisavalduse tüüpvormi, kuid selle vormi kasutamine ei ole kohustuslik.

Taganemise tagajärjed

Kui taganete toote müügilepingust ettenähtud tähtaja jooksul, peate toote viivitamata, kuid igal juhul 14 päeva jooksul taganemisavalduse saatmisest, tagastama.

Palun saatke toode tagasi postiga meie postiaadressil Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn. Palun pange tähele, et peate ise kandma toote tagastamise kulud, sh

saatekulud.

Taganemise korral tagastame Teile kogu toote eest makstud tasu, sh saatekulud, mille olete tasunud toote Teile toimetamise eest. Tasu tagastame

taganemisavalduses märgitud pangakontole viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisavalduse kättesaamisest. Kui saadate meile oma

pangakonto andmed, annate meile selgesõnalise nõusoleku, et võime Teile tasu tagastada pangaülekandega. Palun pange tähele, et meil on õigus teile tasu mitte

tagastada, kuni oleme saanud kätte toote või kinnituse toote ärasaatmise kohta.

Teie muud õigused

Kui Teil on toote kohta kaebusi või küsimusi, võtke palun meiega ühendust kampaaniareeglite punktis 2 näidatud kontaktandmetel. Vastame kõigile kaebustele

ja päringutele 14 päeva jooksul kaebuse või päringu saamisest.

Kui me rikume oma kohustusi, võite kasutada kõiki Teile seaduses ette nähtud õiguskaitsevahendeid. Oma õiguste kaitseks võite pöörduda Tarbijakaitseametisse

aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn, nõuandetelefon 620 1707 ja e-posti aadressil info@tarbijakaitseamet.ee või oma elukohajärgsesse kohtusse.

Isikuandmete töötlemine

Töötleme Teie poolt meile toote tellimiseks ja kättesaamiseks esitatud isikuandmeid (nt nimi, kontaktandmed, makseandmed, pangakonto number) meievahelise

müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Me edastame Teie isikuandmeid ainult sellistele isikutele ja sellises ulatuses nagu on vajalik müügilepingu sõlmimiseks ja

täitmiseks (nt kullerile toote kättetoimetamiseks), müügilepingu täitmise tagamiseks ning müügilepingust tulenevate nõuete sissenõudmiseks (nt krediidihaldusvõi

inkassoteenuse osutajatele), samuti kui see on nõutud seaduse alusel. Säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni see on nende eesmärgi täitmiseks vajalik.

Tulenevalt sellest, et nõuete aegumise maksimaalne tähtaeg on 10 aastat, säilitame Teie isikuandmeid maksimaalselt 10 aastat. Teil on kõik Eesti isikuandmete

kaitse seadusega (kuni 24.05.2018) ja EL isikuandmete kaitse üldmäärusega (alates 25.05.2018) kehtestatud õigused, sealhulgas õigus taotleda juurdepääsu Teid

puudutavatele isikuandmetele, õigus nõuda isikuandmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele

ning teatud juhtudel õigus nõuda isikuandmete ülekandmist. Nende õiguste kasutamiseks tuleb võtta meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel. Teil on

ka õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda kohtusse.

TAGANEMISE AVALDUS